தேசிய தொழில் பழகுநர் பயிற்சி திட்டம் (தே.தொ.ப.ப.தி.)

தொழில் பழகுநர் பயிற்சி வாரியம்

மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம், இந்திய அரசு

Southern Region

Commissioner incharge of Technical Education

Government Of India

Sardar Patel Road

Chennai-600 025

Phone : +91-44-22352299 / 22201514

Email : tndote@gmail.com

Commissioner of Technical Education

Government of Andhra Pradesh

D Block, V Floor BRKR

Government office building

Tunk Bund Road

Hyderabad - 500 063

Phone : 040 - 2322 1511

Email : commr_te@ap.gov.in,commr_te@yahoo.com

Director of Technical Education

Government of Karnataka

Palace Road

Bangalore - 560 001

Phone : 080 - 2220 0291

Email : hutalawar@yahoo.co.in

Director of Technical Education

Government of Kerala

Padma Vilasam Road, Fort

Thiruvananthapuram - 695 023

Phone :0471 - 2451 369

Email : dtekerala@gmail.com

National Apprenticeship Training Scheme (NATS) portal provides a platform for various stakeholders like Students, Establishments and Institutions to leverage the Apprenticeship training programme.

உள்ளடக்க செய்முறைப் பயிற்சிக்காக அனுபவப் பயிற்சி / வாரியம் வாரியங்கள் மூலம் வழங்கப்படும்

Copyright © 2019 NATS. All Rights Reserved.