தேசிய தொழில் பழகுநர் பயிற்சி திட்டம் (தே.தொ.ப.ப.தி.)

தொழில் பழகுநர் பயிற்சி வாரியம்

மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம், இந்திய அரசு

<p>Apprenticeship training has helped me in a great way by providing an opportunity to gain the practical knowledge and to get employment easily. Thankful to G.O.I. For giving me such a great opportunity</p>

NATS BHEL GM HR Success Stories

Apprenticeship training has helped me in a great way by providing an opportunity to gain the practical knowledge and to get employment easily. Thankful to G.O.I. For giving me such a great opportunity

National Apprenticeship Training Scheme (NATS) portal provides a platform for various stakeholders like Students, Establishments and Institutions to leverage the Apprenticeship training programme.

உள்ளடக்க செய்முறைப் பயிற்சிக்காக அனுபவப் பயிற்சி / வாரியம் வாரியங்கள் மூலம் வழங்கப்படும்

Copyright © 2018 NATS. All Rights Reserved.