தேசிய தொழில் பழகுநர் பயிற்சி திட்டம் (தே.தொ.ப.ப.தி.)

தொழில் பழகுநர் பயிற்சி வாரியம்

மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம், இந்திய அரசு

“It was good working in this organisation during one year Apprenticeship training: where we had a practical experience in a working place. We had also learnt a lot of new software’s and their applications, which is a foundation to build up future career.”

NATS CADSYS India Limited Success Stories

“It was good working in this organisation during one year Apprenticeship training: where we had a practical experience in a working place. We had also learnt a lot of new software’s and their applications, which is a foundation to build up future career.”

National Apprenticeship Training Scheme (NATS) portal provides a platform for various stakeholders like Students, Establishments and Institutions to leverage the Apprenticeship training programme.

உள்ளடக்க செய்முறைப் பயிற்சிக்காக அனுபவப் பயிற்சி / வாரியம் வாரியங்கள் மூலம் வழங்கப்படும்

Copyright © 2019 NATS. All Rights Reserved.