தேசிய தொழில் பழகுநர் பயிற்சி திட்டம் (தே.தொ.ப.ப.தி.)

தொழில் பழகுநர் பயிற்சி வாரியம்

மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம், இந்திய அரசு

<p> “ I don’t have words at present to show gratitude for getting practical training facilitate by Govt of India because my life has been completely changed from lack of opportunity to plenty of opportunities.”</p>

NATS Brakes India Limited Success Stories

“ I don’t have words at present to show gratitude for getting practical training facilitate by Govt of India because my life has been completely changed from lack of opportunity to plenty of opportunities.”

உள்ளடக்க செய்முறைப் பயிற்சிக்காக அனுபவப் பயிற்சி / வாரியம் வாரியங்கள் மூலம் வழங்கப்படும்

Copyright © 2018 NATS. All Rights Reserved.